Божиковецький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Деражнянської районної ради


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Управління

 

Управління  закладом освіти

     4.1. Управління закладом здійснюється  його засновником.

      4.2. Керівництво і контроль за діяльністю закладу здійснюється структурним підрозділом місцевої адміністрації з питань освіти.

     4.3. Безпосереднє керівництво   закладом  здійснює  його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста  або  магістра,  стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

    Директор навчального закладу  призначається і звільняється з посади органом  управління освітою за попереднім погодженням з місцевим органом  виконавчої  влади  та сесією районної ради.   Призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника та інших педагогічних працівників навчального закладу здійснюється відповідним органом управління освітою за поданням керівника загальноосвітнього навчального закладу

     4.4. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти  є загальні збори, що скликаються не менше одного разу на рік.

     Представники загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:   

працівників навчального закладу  - зборами трудового колективу;

учнів навчального закладу другого-третього ступеня - класними зборами;

батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

     Кожна категорія  обирає  однакову   кількість  представників.

Визначається така кількість представників: від працівників навчального закладу -5, учнів -5, батьків і представників громадськості - 5.  Термін їх повноважень становить один рік.

     Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини представників кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх представників. Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це  висловилось  не менше  третини їх загальної  кількості, директор навчального закладу, засновник.

     Загальні збори :

   -  обирають раду навчального закладу,  її  голову,  встановлюють термін їх повноважень;

   -  заслуховують звіт   директора  і  голови  ради  навчального закладу;

  - розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської

діяльності навчального закладу;

   - затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу,

розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

  - приймають рішення про стимулювання праці керівних та нших педагогічних працівників.

     4.3. У  період між загальними зборами  діє рада навчального закладу.

     4.3.1. Метою діяльності ради є:

   -  сприяння демократизації   і  гуманізації  навчально-виховного процесу;

  - об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку  навчального  закладу  та удосконалення навчально-виховного процесу;

   - формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

  -  розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

   - підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процессу.

     4.3.2. Основними завданнями ради є:

    - підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними  та  приватними інституціями;

   - визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному  забезпеченню  навчально-виховного процесу;

   -  формування навичок здорового способу життя;

   - створення належного педагогічного клімату  в  навчальному закладі;

   - сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців)  та набуття ними соціального досвіду;

   - підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів,  творчих пошуків і  дослідно-експериментальної роботи педагогів;

   - сприяння організації дозвілля  та  оздоровлення  учнів (вихованців);

  - підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов удосконалення процесу навчання та виховання учнів;

  - ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного  законодавства  щодо  обов'язковості дошкільної та загальної  середньої освіти;

   - стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

   - зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та  навчальним  закладом  з  метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

   - інші права, що не суперечать законодавству України.

       4.3.3. До ради  обираються  пропорційно  представники  від педагогічного  колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчального закладу. Рішення про дострокове припинення  роботи члена  ради  з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами .

     На чергових  виборах  склад  ради оновлюється не менше ніж на третину.

     4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

   -  пріоритету прав людини, гармонійного поєднання  інтересів особи, суспільства, держави;

  -   дотримання вимог законодавства України;

   -  колегіальності ухвалення рішень;

   -  добровільності і рівноправності членства;

 -    гласності.

     Рада працює  за планом,  що затверджується загальними зборами .

     Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального  закладу, засновника,  а  також членами ради.

     Рішення ради приймається простою  більшістю  голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.  У разі рівної кількості голосів вирішальним  є  голос  голови ради.

     Рішення ради, що не  суперечать  чинному  законодавству  та статуту навчального  закладу,  доводяться  в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів , батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації навчального закладу  з  рішенням ради створюється узгоджувальна комісія,  яка  розглядає  спірне питання.

     До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

     4.3.5. Очолює  раду  навчального  закладу   голова,  який обирається із складу ради.

     Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.  Для вирішення  поточних  питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій  і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням  оздоровчих та культурно-масових заходів.

     4.3.6. Рада навчального закладу:

    - організовує виконання рішень загальних зборів;

   - вносить пропозиції щодо зміни типу,  статусу,  профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

   - спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням. План роботи закладу погоджується із структурним підрозділом місцевої адміністрації з питань освіти;

    - разом з адміністрацією здійснює  контроль  за  виконанням статуту навчального закладу;

    - затверджує режим роботи навчального закладу;

   - сприяє формуванню мережі класів  навчального закладу, обґрунтовуючи її  доцільність в  органах  виконавчої  влади  та місцевого самоврядування;

   -  приймає рішення  спільно  з педагогічною радою про представлення до  нагородження  випускників  навчального  закладу золотою  медаллю  "За високі  досягнення  у навчанні" або срібною медаллю  "За  досягнення  у  навчанні" та  нагородження   учнів похвальними листами  "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні  окремих предметів";

    - разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів   варіативної  частини  робочих  навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

    - погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

    - заслуховує звіт голови  ради, інформацію  директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

    - бере участь у засіданнях атестаційної  комісії з метою обговорення питань про присвоєння  кваліфікаційних  категорій вчителям;

   -  виносить на розгляд педагогічної ради  пропозиції  щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями ;

    - виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

    -  ініціює розгляд  кадрових  питань  та  бере  участь  у  їх вирішенні;

    - сприяє створенню та діяльності центрів  дозвілля, а також залучає громадськість, батьків

(осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками,  іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення  оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

   -  розглядає питання родинного виховання;

   - бере участь за згодою батьків або осіб,  які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових  умов  учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

    - сприяє педагогічній освіті батьків;

   -  сприяє поповненню бібліотечного   фонду  та   передплаті періодичних видань;

   -  розглядає питання  здобуття  обов'язкової дошкільної та загальної середньої освіти учнями (вихованцями);

   - організовує громадський контроль за  харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

   - розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

   - вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

   -  може створювати  постійні або тимчасові  комісії  з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

     4.4. При навчальному закладі за рішенням  загальних  зборів  може створюватися  і  діяти  піклувальна  рада  та батьківський комітет.

     4.5. Метою  діяльності піклувальної  ради є  забезпечення доступності загальної  середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

     4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

    - сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості дошкільної та  повної загальної середньої освіти;

   - співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів  у навчальному закладі;

   - зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної,та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

   - організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;

   -   запобігання дитячій бездоглядності;

 -    сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

  -   стимулювання творчої праці педагогічних працівників та  учнів;

 -    всебічне зміцнення зв'язків між родинами  учнів  та навчальним закладом;

     4.5.2. Піклувальна рада  формується у складі  5  осіб  з представників  місцевих  органів  виконавчої  влади,  підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян. Члени піклувальної ради обираються на загальних  зборах  навчального  закладу  шляхом  голосування   простою більшістю голосів.

     Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання  членів  піклувальної  ради  в навчально-виховний процес (відвідування  уроків  тощо)  без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради  вибуває, на  загальних  зборах  на його місце обирається інша особа.

     4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

    - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання  інтересів особи, суспільства, держави;

   -  дотримання вимог законодавства України;

   -  самоврядування;

   -  колегіальності ухвалення рішень;

   -  добровільності і рівноправності членства;

    - гласності.

     Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання  можуть  проводитись також на  вимогу третини і більше її членів.  Засідання піклувальної  ради  є  правомочним,  якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної  ради приймається простою більшістю голосів.  Піклувальна рада  інформує про свою  діяльність у доступній формі на зборах,  у засобах масової інформації,  через  спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами  піклувальної ради.

     4.5.4. Очолює  піклувальну раду голова, який  обирається шляхом  голосування на її

засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також  обираються  заступник та секретар.

     Голова піклувальної ради:

    - скликає і координує роботу піклувальної ради;

   -  готує і проводить засідання,  затверджує рішення піклувальної ради;

   -  визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

    - представляє піклувальну раду в установах, підприємствах  та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

     Голова піклувальної ради  має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

     4.5.5. Піклувальна рада має право:

   -  вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника навчального закладу,  загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази  навчального закладу;

   -  залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

   - вживати заходи до зміцнення  матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

   -  стимулювати творчої  праці  педагогічних  працівників, учнів;

   -  брати участь у  розгляді звернень  громадян з питань,  що стосуються  роботи  навчального  закладу,  з  метою  сприяння   їх вирішенню у встановленому порядку;

   - створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники  громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;

     4.6. Директор навчального закладу:

   -  здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний  добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

   -  організовує навчально-виховний процес;

   -  забезпечує контроль  за  виконанням   навчальних   планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

  -   відповідає за  якість  і  ефективність  роботи  педагогічного колективу;

   -  створює необхідні умови для участі  учнів у позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

   - забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

   - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

   - забезпечує права учнів (вихованців)  на захист їх  від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

   - призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

   - надає відпустки працівникам навчального закладу;

   - накладає дисциплінарні стягнення на працівників навчального закладу, які не є педагогічними працівниками;

   -  контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів (вихованців);

   - здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних  оглядів  і  несе  за  це відповідальність;

   -  розпоряджається в установленому  порядку  шкільним  майном  і коштами;

   -  видає у межах своєї компетенції  накази  та   контролює їх виконання;

   - за погодженням із профспілковим комітетом затверджує, посадові  обов'язки   працівників навчального закладу;

  - за погодженням із структурним підрозділом місцевої адміністрації з питань освіти накладає дисциплінарні стягнення  на педагогічних працівників навчального закладу;

  - подає до структурного підрозділу місцевої адміністрації з питань освіти  пропозиції щодо застосування до працівників навчального закладу заходів заохочення;

   - створює умови  для   творчого  зростання  педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

   - несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними   працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами  державної виконавчої влади тощо.

     4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства  директором  навчального  закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

     Обсяг педагогічного  навантаження може бути  менше  тарифної ставки  (посадового  окладу)  лише  за  письмовою  згодою педагогічного працівника.

     Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального року  допускається  лише  у  разі  зміни кількості годин з окремих предметів,  що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника  з   дотриманням законодавства про працю.

     4.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.   Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

     4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

   - удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

   - переведення учнів до наступних класів і  їх випуску, видачі документів про відповідний   рівень  освіти,  нагородження  за досягнення у навчанні;

   - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи,  впровадження у   навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

   - морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

     4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб  навчального  закладу.  Кількість  засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю,  але не може бути менше чотирьох разів на рік.  Члени педагогічної ради мають право виносити  на  її  розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

     4.11. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.